Replacing [ExpectedException] in WinRT unit test library

Recently I needed to write an unit test for my Windows Store application, that would check if a code snippet caused an expected exception. Usually this is done in the following manner:

However, the Unit Test Library for WinRT lacks the ExpectedException attribute.

Luckily, it was replaced by a far more convenient and useful method  Assert.ThrowsException :

You need to provide the type of expected exception as the type parameter of this method and then a lambda expression (or   Action  instance), that contains the code that should throw the exception.

Náhrada [ExpectedException] ve WinRT Test Library

Při psaní unit testů pro Windows Store aplikaci jsem zapisoval test, který kontroloval, zda kód vyvolá očekávanou výjimku. Pro non-WinRT projekty je možné použít kód následujícího typu:

Z Unit Test Library pro WinRT byl ale atribut ExpectedException  odebrán. Byl však nahrazen mnohem praktičtější a užitečnější metodou Assert.ThrowsException :

Jako typový parametr stačí uvést typ očekávané výjimky a jako argument použijeme lambda expression (či instanci Action ), která obsahuje kód, jež má výjimku vyvolat.

Přístup k WebView cookies ve WinRT

Při vývoji mé Windows 8.1 aplikace jsem potřeboval využít ASP.NET Identity pro autentizaci v ASP.NET Web API službě. Protože Identity kromě klasického lokálního přihlašování nabízí i možnost sociálního (externího) přihlašování přes Facebook, Microsoft Account a další, rozhodl jsem se implementovat i tuto funkčnost. Bohužel, autentizace tímto způsobem vyžadovala využití cookies, které musí být následně přeposlány dál na endpoint, který dokončí registraci nového uživatele. Protože této proces je nutné začít v ovládacím prvku WebView, potřebujeme z něho získat potřebné cookie. WebView ale žádné metody ani vlastnosti, které by se k tomuto účelu daly využít nenabízí. Jak to můžeme vyřešit?

Continue reading “Přístup k WebView cookies ve WinRT”

Accessing WebView cookies in WinRT

In my recent Windows 8.1 app project I needed to take advantage of ASP.NET Identity to authenticate in my ASP.NET Web API service. Because Identity offers social (external) logins on top of classic login flow, I decided to integrate them as well. Unfortunately the authentication process required the use of cookies, which needed to be forwarded to the registration endpoint to complete the registration process of a new user. Because the process itself is initiated in a WebView control, we need to obtain the resulting cookies. But WebView does not expose any properties to access them. What can we do?

Continue reading “Accessing WebView cookies in WinRT”

StorageApplicationPermissions in WinRT

Windows 8 and now also Windows Phone 8.1 enable apps access to the filesystem. This API is very limited unfortunately (primarily for security reasons), so by setting several Capabilities in app’s manifest you can access directly just a few basic pseudo-folders – libraries Pictures, Music and Videos (and for enterprise apps in Windows 8 also Documents), but access to other folders directly is only possible through pickers. These return a non-persistent file/folder object, that can’t be accessed after the app closes or terminates.  StorageApplicationPermissions class comes to the rescue. Continue reading “StorageApplicationPermissions in WinRT”

StorageApplicationPermissions ve WinRT

Windows 8 a Windows Phone 8.1 mají z důvodu maximalizace bezpečnosti velmi omezené API na přístup k souborům. Po nastavení některých Capabilities aplikace v jejím manifestu můžete sice přistupovat k několika základním pseudo-složkám – tedy knihovnám Obrázky, Hudba a Videa (plus enterprise aplikace na Windows 8 k Dokumentům), ale přístup k dalším složkám a souborům je již komplikovaný. Na záchranu ale přichází třída StorageApplicationPermissions . Continue reading “StorageApplicationPermissions ve WinRT”

Synchronizace nastavení ve Visual Studiu 2013 a 2015

Jednou z mých nejoblíbenějších novinek ve Visual Studiu 2013 a 2015 je možnost automaticky synchronizovat nastavení prostředí přes různá zařízení, na kterých je vývojář přihlášen. Co je ještě lepší – roaming nastavení je defaultně zapnut, takže pro jeho využívání opravdu stačí se přihlásit svým účtem Microsoft Account do Visual Studia.

Podívejme se na některé detaily.  Continue reading “Synchronizace nastavení ve Visual Studiu 2013 a 2015”

Odstranění zvýraznění dotyku na odkazech na WP a iOS

Při testování vašich webů na mobilních webových prohlížečích se můžete dovědět, že Windows Phone a iOS automaticky aplikují speciální zvýrazňování ve chvíli, kdy uživatel klepne na jakýkoliv odkaz na stránce – jde o lehké zašednutí celého prostoru na kterém je odkaz zobrazen. Přestože toto chování může být v mnoha případech užitečné, hlavně pro to, aby uživatel věděl na jaký odkaz doopravdy klepnul, v jiných situacích to může být poměrně nežádoucí a nepřívětivé vůči designu stránky.

Jak zvýrazňování zabránit? Pojďme se podívat na řešení pro oba systémy! Continue reading “Odstranění zvýraznění dotyku na odkazech na WP a iOS”

Removing touch highlights on smartphones

When you are testing your websites on your favorite smartphone, you might find out, that Windows Phone and iOS are including a special behavior when any links on the page are pressed – sort of a highlighting – graying out of the active touched area. This is of course quite helpful sometimes when the bounds of active links on the small screen are hard to discern, but at the same time it can in some cases be quite unfriendly and interfering with your site’s design.

How can we prevent it? Let’s see for both operating systems! Continue reading “Removing touch highlights on smartphones”