Quick tip: Using format strings with string interpolation in C#

String interpolation syntax introduced in C# 6 provides a convenient and readable alternative to string.Format. I have used it many times, but only recently have I learned it supports format string syntax as well, which was previously the reason I had to fall back to using string.Format. For example:

Can be written succinctly using

Kontrola režimu náhledu v Xamarin.Forms

Visual Studio pro Windows a Mac nyní obsahuje Xamarin XAML Previewer, který nám umožňuje zobrazit náhled vašich Xamarin.Forms XAML souborů bez nutnosti spuštění aplikace. Bohužel v některých případech může obsahovat konstruktor vašich stránek kód, se kterým si Previewer nedokáže poradit (například service resolution, apod.) a spadne. Můžeme snadno ověřit zda aplikace běží v režimu náhledu

C#: Návrhový vzor Builder s dědičností

Návrhový vzor Builder je velmi užitečný v případě, že potřebujeme zapouzdřit a zjednodušit konstrukci složitějšího objektu. Spolu s návrhovým vzorem fluent interface nám umožní vytvořit praktické API, které může být součástí knihovny a je okamžitě pochopitelné pro ostatní vývojáře. Co když však přidáme dědičnost?

C# Builder pattern with inheritance

The Builder pattern is very helpful in case you need to encapsulate and simplify creation of a complex object. Together with the fluent interface pattern it can result in a very nice API that can be a part of your library and is immediately clear and usable for other developers. Now what if we invite inheritance to the party?

Zarovnání obsahu UWP CommandBaru po Anniversary Update

Ovladací prvek CommandBar získal s Anniversary Updatem novou funkci dynamic overflow, která automaticky upravuje počet zobrazených tlačítek tak, aby se vešly na obrazovku a zbylá tlačítka nechá “přetéct” do sekundárního menu. Tato novinka bohužel přinesla neúmyslné problémy některým vývojářům, kteří používali vlastnost Content pro zobrazení dalšího obsahu na panelu – zarovnání obsahu nyní nefunguje dle očekávání. Problém Situaci demonstrujeme

Aligning UWP CommandBar content after Anniversary Update

The Universal Windows Platform CommandBar control has a new feature called dynamic overflow since the Anniversary Update. This automatically adjusts the number of presented app bar buttons so that they fit and puts the additional commands in the secondary (overflow) menu. This addition has however inadvertently caused some headaches for developers who use Content property of the  CommandBar  to

Použití vlastních fontů v C# UWP aplikacích

Přestože výchozí Windows 10 font Segoe UI je rozhodně velmi pěkný, čas od času můžete chtít vaší aplikaci vdechnout punc originality pomocí jiného fontu. V UWP aplikacích můžete použít téměř kterýkoliv .ttf a .otf font. .woff a .eot fonty nyní nejsou v C# UWP aplikacích podporovány (ale lze je použít v JavaScriptových UWP aplikacích). Získání fontu Nejprve si samozřejmě musíte nějaký font vybrat. Na