Jak vynutit otevření CommandBaru směrem dolů

Ovládací prvek CommandBar  je důležitou komponentou pro design UWP aplikací. Jde o evoluci konceptu   AppBar , který je dostupný již od dob Windows Phone 7, ale v případě UWP má výrazně více funkcí. Stále však chybí možnost určit směr, kterým se command bar bude otevírat. Problém Výchozí chování CommandBaru je otevření směrem nahoru vždy, kdy není na samotném horním okraji

Forcing the CommandBar to open down

The CommandBar  control is a vital component of UWP app design. It is an evolution of the AppBar  concept, which was available ever since Windows Phone 7, but with UWP is much more feature complete. One thing that is still missing however is the option to choose the direction in which the command bar opens. Problem

Zarovnání obsahu UWP CommandBaru po Anniversary Update

Ovladací prvek CommandBar získal s Anniversary Updatem novou funkci dynamic overflow, která automaticky upravuje počet zobrazených tlačítek tak, aby se vešly na obrazovku a zbylá tlačítka nechá “přetéct” do sekundárního menu. Tato novinka bohužel přinesla neúmyslné problémy některým vývojářům, kteří používali vlastnost Content pro zobrazení dalšího obsahu na panelu – zarovnání obsahu nyní nefunguje dle očekávání. Problém Situaci demonstrujeme

Aligning UWP CommandBar content after Anniversary Update

The Universal Windows Platform CommandBar control has a new feature called dynamic overflow since the Anniversary Update. This automatically adjusts the number of presented app bar buttons so that they fit and puts the additional commands in the secondary (overflow) menu. This addition has however inadvertently caused some headaches for developers who use Content property of the  CommandBar  to